polar_bear_family_at_bone_pile Kaktovik 20 April 2016

Kaktovik bone pile, 20 April 2016

Comments are closed.